Verkkopalvelun käyttöehdot

Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Hurma Tuotanto Oy:n (Palveluntarjoaja) ylläpitämiin verkkopalveluihin, ellei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Palveluntarjoajan ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia voivat verkkopalvelut, verkkoyhteisöt, keskustelupalstat (chat) ja muut Hurma Tuotannon kulloinkin verkossa tarjoamat palvelut (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä palvelu).

Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä asiakas) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään palvelua edellytti palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

Rekisteröityminen

Asiakas liittyy palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä verkkosivuilla ja hyväksymällä siellä nämä palvelun käyttöehdot itseään sitoviksi. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas valitsee itselleen palvelun käytön mahdollisesti edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Palvelun sisältö

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla tai asiakkaan tuottamissa kirjoituksissa esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä.

Palveluntarjoaja kehittää palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa. Palveluntarjoaja on myös milloin tahansa oikeus lopettaa palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista.

Palveluntarjoaja ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Palveluntarjoajan palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Palveluntarjoaja vastaa vain itse palvelun kautta myytäväksi tarjoamistaan tuotteista ja palveluista annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.

Palvelun käytettävyys

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta palvelu olisi asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Palveluntarjoajallä on oikeus keskeyttää palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Oikeudet

Palvelun sisältö on tekijänoikeuden suojaama. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä.

Palvelun kaikki oikeudet ovat Palveluntarjoajallä tai muilla palvelun sisällöntuottajilla taikka lisenssinhaltijoilla. Asiakas ei saa tällä sopimuksella mitään palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti.

Asiakkaan oikeus käyttää palvelua

Asiakas sitoutuu noudattamaan hänelle Palvelussa annettuja ohjeita, näitä ehtoja sekä voimassaolevia lakeja, jotka asettavat rajoituksia tai ohjaavat palvelun käyttöä. Palvelua ei saa käyttää toisten käyttäjien yksityisyyden tai muiden oikeuksien loukkaamiseen eikä palvelussa saa käyttää sopimatonta kieltä taikka muita loukkaavia ilmaisuja.

Asiakas on tietoinen, että vaikka Palveluntarjoajan palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä.

Asiakas saa käyttää palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Asiakas ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita) eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Palveluntarjoaja ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus valmistaa palvelun sisällöstä muutama kappale omaa yksityistä ei-kaupallista käyttöään varten tai muissa lain nimenomaisesti sallimissa tapauksissa.

Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä olemaan yllyttämättä toista tällaiseen toimintaan. Asiakas sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan lupaa. Kaupalliset toimijat eivät saa markkinoida omia palveluitaan tai tuotteitaan palvelussa.

Palveluntarjoajallä on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu palvelussa tai poistaa sellainen aineisto palvelusta. Asiakas vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Palveluntarjoajallä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineistoin levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan palveluun toimittamista viesteistä. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkastaa palveluun lähetetyt viestit ja tarvittaessa poistaa niitä osittain tai kokonaan, mikäli se katsoo, että viestit ovat lainvastaisia tai loukkaavat muiden asiakkaiden yksityisyyttä tai mikäli viestissä on käytetty sopimatonta tai muutoin loukkaavaa kieltä tai viestit ovat palveluun liittymättömiä tai rikkovat muutoin palvelun sääntöjä tai määräyksiä.

Käyttäjätunnus ja salasana

Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen olli@hurmatuotanto.fi. Saatuaan Palveluntarjoajan kuittauksen ilmoituksestaan asiakkaan vastuu palvelun käytöstä lakkaa.

Asiakas voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Asiakkaan oikeudet käyttää palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta asiakkaalle rahana. Palveluntarjoajallä on oikeus periä asiakkaalta muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus.

Palveluntarjoajallä on oikeus muuttaa asiakkaan käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Palveluntarjoaja ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

Henkilötiedot

Asiakkaan tulee antaa Palveluntarjoajalle palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoajallä on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti .

Asiakkaan tiedot tallennetaan Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin.

Palveluntarjoaja ei luovuta asiakkaan tietoja ulkopuolisille tahoille.

Asiakkaalla on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.

Palveluntarjoajallä on oikeus lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia sähköpostilla ja tekstiviestinä, mikäli asiakas on rekisteröityessään antanut tähän suostumuksensa.

Tietoturva

Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Palveluntarjoaja säilyttää kaikki asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Palveluntarjoaja järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Asiakas vastaa itse palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

Palvelusta perittävät hinnat

Palveluntarjoajan tarjoamat palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin palvelun yhteydessä ilmoitetaan, onko kyse maksuttomasta vai maksullisesta palvelusta.

Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä palvelun käytön mukaan määräytyvä taikka aikaan sidottu käyttömaksu.

Palveluntarjoaja voi muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä palvelun sivuilla.

Asiakkaan palveluun toimittama aineisto

Asiakas antaa Palveluntarjoajalle oikeuden julkaista Palveluntarjoajan palveluun lähettämänsä aineisto kokonaan tai osittain. Palveluntarjoaja ei maksa julkaisemisesta palkkiota tai muuta korvausta.

Asiakas vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijän-, tavaramerkki- tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa tai muuten lainvastaista sekä että hänellä on muutenkin oikeus antaa se Palveluntarjoajan julkaistavaksi. Palveluntarjoajallä ei kuitenkaan ole oikeutta julkaista asiakkaan lähettämää sähköpostiviestiä tai muuta selvästi ei-julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa.

Asiakas vastaa kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Palveluntarjoaja ei sitoudu säilyttämään asiakkaan palveluun tilaamatta lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Asiakas on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan palvelun käytöstä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Palveluntarjoaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.

Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluntarjoajan ylläpitämiin palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita.

Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta taikka palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä palvelusta mahdollisesti tehty sopimus toiselle yhtiölle.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Palveluntarjoajatä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.